Wie zijn wij als organisatie

De legitimering, taakstelling, werkwijze en samenstelling van de SrT is door de gemeenteraad vastgesteld en berust op een bevoegdheid uit art. 84 van de Gemeentewet.

Daarnaast ontleent de SrT zijn bestaansrecht aan het optreden als vertegenwoordiger van:

  • De ouderenbonden
  • Alle senioren die niet zijn aangesloten bij een ouderenbond

Om dit brede terrein adequaat te kunnen bedienen, kent de SrT een raad van 11 leden, waaronder een dagelijks bestuur van 4 leden. Zo bewaakt o.a. het dagelijks bestuur de voortgang van (nieuwe) zaken en worden door de leden adviezen naar de SrT voorbereid. Naar buiten toe treedt de SrT op als collectief adviesorgaan ten behoeve van senioren. De leden van de SrT – ook zij die vanuit een ouderenbond zijn voorgedragen – hebben zitting op persoonlijke titel en treden op zonder last of ruggespraak. Verantwoording ontstaat en wordt afgelegd binnen de SrT.

Ter ondersteuning van zijn onafhankelijk functioneren en actueel geïnformeerd zijn, onderhoudt de SrT contacten met relevante participanten, zoals o.a. ouderenbonden, bewonersorganisaties, politieke fracties, gemeentelijke diensten en instellingen die voor senioren van belang kunnen zijn. Bovendien stelt de SrT zich op de hoogte van landelijke en provinciale ontwikkelingen. Al deze kennis en informatie betrekt de SrT bij het formuleren van zijn adviezen. Voor een complete opsomming van gesprekspartners zie “CONTACTEN SENIORENRAAD TYTSJERKSTERADIEL”.