Wat doen wij als adviesorgaan?

De SrT wil op een effectieve wijze een bijdrage leveren aan een senioren-vriendelijk beleid in Tytsjerksteradiel. Hij richt zich hierbij op aandachtsgebieden als nieuw beleid, blinde vlekken in het huidige beleid of beleid waarvan de wijze van uitvoering nadere aandacht behoeft.

Bovendien wil de SrT meer aan de voorzijde van het inspraakproces betrokken worden dan thans het geval is. Dit vraagt om een grotere alertheid in actuele zaken en bovendien een grote(re) betrokkenheid en bereidheid vanuit de gemeentelijke organisatie / het gemeentebestuur. Wil dit worden bereikt dan zal een cultuuromslag moeten plaatsvinden in de contacten tussen de gemeente en de SrT. Concreet betekent dit:

  • De gemeente betrekt de SrT in een vroeg(er) stadium bij de beleidsvorming en uitvoering. Dat betekent dat de SrT de gelegenheid krijgt advies uit te brengen voordat de gemeenteraad beslissingen neemt;
  • Het advies van de SrT wordt met de stukken meegestuurd naar de gemeenteraad zodat het advies van de SrT kan worden meegewogen in de besluitvorming;
  • Leden van de SrT bezoeken raadsvergaderingen en rapporteren daarover in de e.v. vergadering van de SrT;
  • De SrT zoekt naar wegen om beter aan te sluiten op discussies, partijprogramma’s van politieke partijen om ook op die wijze dichter betrokken te worden op het politieke proces.

Eenmaal per jaar wordt een convenant gesloten tussen het gemeentebestuur en de SrT. Hierin worden afspraken gemaakt betreffende de advisering over de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast wordt vastgelegd de wijze waarop het gemeentebestuur de financiering regelt voor het goed functioneren van de SrT.