Inleiding

De snelle groei van het aantal senioren in de samenleving en een toenemende diversiteit van wensen en behoeften maakt het steeds belangrijker dat in het gemeentelijk beleid rekening gehouden wordt met senioren (alle inwoners van 55 jaar of ouder) en hun sociaal/maatschappelijke belangen.
De Seniorenraad van Tytsjerksteradiel (SrT) heeft daarin als adviesorgaan van de gemeente Tytsjerksteradiel nadrukkelijk een onafhankelijke taak gekregen, die hieronder nader is uitgewerkt.

Het eerder opgestelde Beleidsplan (2008-2012) is achterhaald en vraagt om herziening. Dit wordt vooral ook ingegeven door de sterk gewijzigde omstandigheden waarin senioren moeten leven. Het moge duidelijk zijn dat de financiële crisis en de daarop gevolgde bezuinigingen aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor senioren.

Daar komt nog bij dat de komende jaren er grote verschuivingen van taken zullen plaatsvinden van de centrale overheid naar de gemeenten. Deze verschuivingen zullen eveneens behoorlijke consequenties hebben voor de positie van senioren in het sociaal maatschappelijke speelveld.

Alle reden om juist nu een nieuw beleidsplan op te stellen en te bespreken met de partners. Naast de Gemeente – als eerst aangesprokene – worden hiertoe ook gerekend de zorginstellingen en woningcorporaties. Vanzelfsprekend wil de SrT zijn beleidsvisie eveneens afstemmen met de ouderenbonden.