Visie

Met een toenemende vergrijzing in de komende jaren wil de SrT een nadrukkelijke adviesrol vervullen naar het gemeentebestuur, al of niet in overleg met relevante derden.

De SrT wil dit doen door zijn werkwijze gericht te laten aansluiten op de actualiteit en de politieke agenda. Dit vraagt enerzijds om inzicht in actuele informatie en anderzijds om een actieve(re) rol als adviesorgaan. Van reactief naar proactief!

Een goede afstemming met het gemeentebestuur, de gemeentelijke politiek, erkende overlegpartners, ouderenbonden en andere relevante organisaties op het gebied van de positie van senioren is hierbij onontbeerlijk. De SrT wil daarbij het initiatief van de gemeente naar nieuwe verhoudingen tussen partners en overheid kritisch volgen, vooral gericht op participatie en welbevinden van (kwetsbare) senioren.

De SrT onderkent de volgende aandachtspunten:

Stimuleren – Bevorderen samenwerking met strategische groepen

Profileren – Doelgroep is de senior in de samenleving

Motiveren – Uitdragen waarom welke keuzes worden gemaakt