Activiteitenplan 2023

De activiteiten in 2022 waren divers en genereerden ook publiciteit.

Een grote enquête naar de behoeften van het openbaar vervoer in de gemeente, mede  uitgevoerd door twee studenten van de NHL/Stenden, bracht verassende uitkomsten, die gepresenteerd zijn in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.

De filmpjes over bepaalde verkeerssituaties maken veel duidelijk en ook hier is veel tijd en geld in gestoken.

Op het moment van het schrijven van dit activiteitenplan moet de Seniorenmarkt in Glinstra State nog plaats vinden. Deze markt wil aan de inwoners van de gemeente laten zien welke activiteiten er door de diverse clubs en verenigingen worden aangeboden. Ook de fysieke gezondheid zal een plek vinden op deze markt. De ervaring laat zien dat er meer dan 300 mensen hun gezicht laten zien op deze markt.

2023

Vergaderingen

Voor al onze activiteiten is de Seniorenraad als instituut gehouden aan haar statutaire vergaderingen. Negen keer een vergadering van het Algemeen Bestuur en tevens negen keer extra voor het Dagelijks Bestuur. Incidenteel een bijzonder overleg van allerlei soort en samenstelling, ook met mensen van buiten de Raad.

Bijeenkomsten

Leden van de Raad bezoeken daarnaast activiteiten die in de dorpen plaatsvinden.

Ook nodigen wij onszelf uit om uitleg te komen geven bij andere verenigingen van senioren, zoals De Vrouwen Van Nu en de PCOB.

Dat is niet alleen uitleggen wat wij doen maar ook vragen naar opmerkingen, vraagstukken of positieve geluiden die bij de aanwezigen leven.

Website 

Onze website kan een mooi medium zijn om onze activiteiten, ideeën en opvattingen aan iedereen te laten zien.

We willen deze site nog meer promoten.

Verkeersproblemen

In onze contacten met senioren worden wij regelmatig geconfronteerd met verkeersproblemen voor ouderen op velerlei gebied. Wij blijven hier alert op. We verzamelen dergelijke zaken en maken dan een afspraak met betreffende ambtenaar en wethouder om overleg te plegen. 

Het is niet voldoende om mensen zich uit te laten spreken over wat hen bezighoudt, er moet ook de mogelijkheid zijn, om te laten zien dat wij van de Seniorenraad ook iets met hun opmerkingen willen doen. Het is een mogelijkheid om senioren een stem en invloed te geven en te laten zien dat zij er toe doen.

Samenwerking

Het is ons voornemen om de samenwerking  met de Wmo-raad en Cliëntenraad Werk en Inkomen, te intensiveren en vaker bij elkaar te komen. 

We moeten elkaar op de hoogte brengen waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn, welke afspraken we hebben gemaakt en welke plannen we voor de toekomst  hebben om overlap van activiteiten te voorkomen.

Zorg en Welzijn

De Seniorenraad bezoekt regelmatig een Zorgcentrum in de gemeente om te spreken met de manager over de gang van zaken aldaar. Ook wordt er gesproken met bewoners over wat er leeft in het centrum. Wij zullen indien noodzakelijk, bepaalde onderwerpen of problemen met de gemeente en/of wethouder bespreken.

Mobiliteit

Enkele mensen van de Seniorenraad vormen de Commissie Mobiliteit.  

Studenten van de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) hebben een onderzoek gedaan doen naar de behoefte aan mobiliteit in de gemeente. 

Op 23 juni 2022 is de uitslag van dit onderzoek gepresenteerd in het gemeentehuis.

Door de toenmalige wethouder Andries Bouwman is geopperd om de mogelijkheid te onderzoeken of er een app is te ontwikkelen die de informatie over de grote verscheidenheid van openbaar vervoer te bundelen.

De Seniorenraad wil daar een onderzoek naar (laten) doen.

Wonen

De Seniorenraad blijft de ontwikkelingen op de gemeentelijke woningmarkt volgen. In het bijzonder de sociale huurwoningen voor ouderen. Ons voornemen is hierbij de activiteiten van B&W nauwlettend te volgen.

De Seniorenraad is ook betrokken naar een onderzoek van een student van de NHL/Stenden met als doel inzicht te krijgen hoe het gaat met ouderen in de thuissituatie, welke (zorg)behoeftes zij hebben en of ze die ook thuis kunnen ontvangen.

Inzicht in wanneer het voor ouderen meerwaarde heeft om naar een andere woning of zorginstelling te verhuizen en hoe zij daarvoor dan in beeld komen.

Seniorenmarkt

De seniorenmarkt is zo langzamerhand een vaste traditie geworden die pas bij onze activiteiten.

Op moment van dit schrijven is het nog onduidelijk welk thema zal worden gebruikt.

Maar in de loop van 2023 zal zich vast en zeker een actueel thema aanbieden.

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid is een veelomvattend begrip dat op dit moment volop belangstelling geniet.

Het idee past heel goed bij de missie van de Seniorenraad.

“De Seniorenraad is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven specifieke belangen van senioren in Tytsjerksteradiel zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie en het welbevinden van senioren in de samenleving”.

Wij willen ons verdiepen in de ideeën achter dit begrip en gebruiken bij de uitvoering van onze activiteiten.

KEaRN

Om over en weer informatie en standpunten uit wisselen hebben we geregeld contact met de mensen van KEaRN.