Wonen

Wonen omvat het voorhanden zijn van een toegankelijke en veilige leef-/woonomgeving waarin burgers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hiermee wordt ook bedoeld het treffen van voorzieningen voor zorg en toegankelijkheid van voorzieningen. De gemeente bevordert een toegankelijke en veilige leef/woonomgeving, met bereikbare winkelcentra, scholen en zorgvoorzieningen in te ontwikkelen en aan te passen bestemmingsplannen.

De SrT ziet er op toe dat er bij het vaststellen van bestemmingsplannen en plannen voor woonvoorzieningen de levensloopbestendigheid concreet wordt ingevuld, rekening houdend met de in de gemeente Tytsjerksteradiel heersende behoefte, nu en de komende jaren.

780