Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn omvat het algemeen welbevinden van de senioren.
Hieronder b.v. te verstaan:

  • (toegankelijke) goede medische voorzieningen
  • ontspanningsmogelijkheden
  • veiligheid

In de wet maatschappelijke ondersteuning zijn vastgelegd de verantwoordelijk-heden die het gemeentebestuur heeft met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren van de zorg en het algemeen welzijn van haar burgers. De gemeente stimuleert betrokkenheid van senioren om mee te (blijven) doen en biedt garanties daar waar burgers tekortschieten.

De SrT zal door de gemeente nadrukkelijk worden betrokken bij de invulling van de wet Maatschappelijke Ondersteuning in al zijn facetten. Daarnaast voelt de SrT zich verantwoordelijk voor het voorlichten van senioren in Tytsjerksteradiel. Tenslotte zal de SrT monitoren of de gemaakte afspraken bijstelling behoeven n.a.v. ongewenste effecten in de praktijk bij de uitvoering.

zorg en welzijn