Activiteitenplan 2021

Aangepast aan de actualiteit i.v.m. het coronavirus.

De Seniorenraad Tytsjerksteradiel heeft met de uitvoering van haar plannen in 2020 flink last gehad van de beperkingen die verband houden met de corona crisis.
Het is nog afwachten hoe de situatie in 2021 er uit zal zien. Het internet geeft kansen om activiteiten te ontplooien die minder last hebben van beperkende maatregelen.
Enkele van die activiteiten vindt u terug op deze website.

Wij willen het komende seizoen werken aan de volgende onderwerpen:

Leeftijdsdiscriminatie.

Onze opvattingen hierover hebben we aan de openbaarheid toevertrouwd met als oogmerk dat iedereen er zijn/haar zegje over kan doen.

Mobiliteit.

Wij vinden dat mensen zo goed als mogelijk van het openbaar vervoer gebruik moeten kunnen maken.
Het is misschien niet bij iedereen bekend welke vormen van vervoer er zoal zijn. Daarom hebben we een overzicht gemaakt.
Bezoekers van onze website kunnen daar kennis van nemen en reageren. Als we nog iets over het hoofd hebben gezien dan kunnen we die aanvulling er aan toevoegen.
Misschien vindt u dat sommige mogelijkheden wel erg rooskleurig worden voorgesteld en heeft u daar een opmerking over.
Wij horen dat graag om ook hier mee aan de slag te kunnen.

Verkeersveiligheid.

Weet u nog alle verkeersvoorschriften die u tegelijk met uw rijexamen hebt geleerd?
Dan praten we nog maar niet over de nieuwste verkeersregels die de laatste jaren zijn ingevoerd.
Velen zullen op de eerste zin met een nee antwoorden.

In samenwerking met de Verkeersschool Nico Lykelema werken we het komende jaar aan drie mogelijkheden.

  • Een papieren flyer die uitgereikt kan worden.
  • Aan beelden van verkeerssituaties die op onze website kunnen worden getoond.
  • Aan een ronde door de gemeente langs dorpen om iedereen de gelegenheid te geven extra vragen te stellen over specifieke situaties.

Dit laatste punt uiteraard met inachtneming van eventuele coronamaatregelen.

Seniorenmarkt.

Zodra het mogelijk is willen we weer een seniorenmarkt organiseren en we zullen met een thema de actualiteit volgen.
En ook u kunt een mogelijk thema aandragen, gebruik het contactformulier op de website.

Zorg.

De Seniorenraad of een delegatie, wil regelmatig een Zorgcentrum in de gemeente bezoeken om te spreken met de locatie-manager over de gang van zaken aldaar.
Ook wordt er gesproken met bewoners over wat er leeft in het centrum. Bepaalde onderwerpen of problemen kunnen dan met de gemeente en/of wethouder worden doorgesproken.
Dit is helaas in 2020 in het water gevallen, zodra het weer is toegestaan zullen we dit weer oppakken.

Wonen.

De Seniorenraad blijft de ontwikkelingen op de gemeentelijke woningmarkt volgen, zeker voor wat betreft de sociale huurwoningen voor ouderen.

Welzijn.

Welzijn is de missie van de Seniorenraad en blijft prominent op de voorgrond bij al onze activiteiten en adviezen.
Daarom willen wij ook de contacten met KEaRN aanhouden en regelmatig acties van hen bijwonen en/of volgen alsmede inzichten delen.

Publiciteit.

Wij zoeken publiciteit op vele manieren;

  • We bezoeken bijeenkomsten van verenigingen op aanvraag.
  • We gebruiken onze website.
  • We informeren het weekblad ACTIEF over onze activiteiten.
  • We bezoeken dikwijls vergaderingen van dorpsbelangen.
  • We nemen vaak deel aan bijeenkomsten die raakvlakken hebben met onze doelstellingen.
  • Eigenlijk welke mogelijkheden zich maar aandienen.

We doen dat om onze hoofddoelstelling WELZIJN zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

December 2020.

Activiteitenplan versie mei 2020

Om dit Activiteitenplan op papier te zetten, moeten we eerst terug naar
16 maart 2020, toen het coronavirus in Nederland een grote rol ging spelen. Alles ging dicht, scholen, openbare gebouwen, zalen, enz. en was daarna de Seniorenraad genoodzaakt om de Seniorenmarkt Domotica en Veiligheid op 4 april 2020 af te zeggen. Ook onze geplande vergaderingen en afspraken gingen niet meer door.

Zoals het nu er uitziet is het ons voornemen om in september onze activiteiten weer voort te zetten, te beginnen met onze vergaderingen.
Voor de Algemene Vergadering zullen we in een grotere zaal moeten zitten om de benodigde anderhalve meter tussen de aanwezigen te waarborgen.

De Seniorenraad heeft nu het voornemen om in het voorjaar (april) 2021 de “Seniorenmarkt Domotica en veiligheid” te organiseren.

Het streven van gemeenten is dat mensen zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen, met hulp van diverse hulpmiddelen om dat mogelijk te maken. In de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) is een permanente tentoonstelling te zien: “Het Huis van Heden”. Daarin worden de diverse mogelijkheden aangegeven wat er op dat gebied tegenwoordig aanwezig is. Wij willen mensen in de gemeente de mogelijkheid geven om van deze “domotica” kennis te nemen d.m.v. een seniorenmarkt.
We zullen, naast de technische mogelijkheden, ook andere vaardigheden er bij betrekken.

Seniorenmarkt
De drie markten die we tot nu toe hebben georganiseerd (2017, 2018 en 2019) waren een groot succes. En elk nieuw seizoen horen we : “wat doen jullie volgend jaar”, want zegt men, de Seniorenraad moet hiermee blijven doorgaan. Zowel de bezoekers als de standhouders zijn erg positief over onze acties op dat gebied.

Verkeersproblemen
In onze contacten met senioren worden wij regelmatig geconfronteerd met verkeersproblemen voor ouderen op velerlei gebied. Wij blijven hier alert op. We verzamelen dergelijke zaken en maken dan een afspraak met betreffende ambtenaar en wethouder om overleg te plegen.

Het is niet voldoende om mensen zich uit te laten spreken over wat hen bezighoudt, er moet ook de mogelijkheid zijn, om te laten zien dat wij van de Seniorenraad ook iets met hun opmerkingen willen doen. Het is een mogelijkheid om senioren een stem en invloed te geven en te laten zien dat zij er toe doen.

Samenwerking
Het is ons voornemen om de samenwerking met de Wmo-raad en Cliëntenraad Werk en Inkomen, te intensiveren en vaker bij elkaar te komen. Dit heeft ook ruim een half jaar stil gelegen, en we hebben derhalve veel te bespreken. We moeten elkaar op de hoogte brengen waar we mee bezig zijn, wat onze plannen zijn, welke afspraken we hebben gemaakt en welke plannen we voor de toekomst hebben.

Eenzaamheid
Ook dit nieuwe seizoen zal er gewerkt worden aan de samenwerking met de NHL over dit onderwerp. Studenten en docenten zijn hier mee bezig en onze voorzitter (Wytse Douma) is hier sterk mee verbonden. Er worden ideeën en plannen uitgewerkt, waarbij de Seniorenraad zijn deel zal invullen. Het is de bedoeling onze samenwerking met KEaRN te verstevigen.

Zorg en Welzijn
De Seniorenraad bezoekt regelmatig een Zorgcentrum in de gemeente om te spreken met de manager over de gang van zaken aldaar. Ook wordt er gesproken met bewoners over wat er leeft in het centrum. Wij zullen indien noodzakelijk, bepaalde onderwerpen of problemen met de gemeente en/of wethouder bespreken.

Mobiliteit
Enkele mensen van de Seniorenraad vormen de Commissie Mobiliteit. Er is met studenten van de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) een afspraak gemaakt dat studenten een onderzoek gaan doen naar de mobiliteit in enkele dorpen in de gemeente. Deze afspraak moet weer opgestart worden.

Scholing Seniorenraad
De Seniorenraad blijf attent om scholing en onderzoekingen nauwgezet te volgen. Wij nodigen regelmatig een gastspreker uit om (soms tijdens de algemene vergadering) en ook wel op een tijdstip daarbuiten, ons te laten voorlichten over een bepaald onderwerp.

Thema bijeenkomsten
Het ligt in ons voornemen om in 2021 een aantal themabijeenkomsten op te zetten. De uitwerking hiervan zal dit najaar in werking worden gezet.

Wonen
De Seniorenraad blijft de ontwikkelingen op de gemeentelijke woningmarkt volgen. In het bijzonder de sociale huurwoningen voor ouderen. Ons voornemen is hierbij de activiteiten van B&W nauwlettend te volgen.