Activiteitenplan 2018/2019

Seniorenraad Tytsjerksteradiel wil het komende seizoen een nieuw project starten met de voorlopige werknaam:

                                                                         Stem uit de Dorpen of Schatgraven.

We hebben het voornemen alle dorpen in de gemeente (17 stuks) te bezoeken om van de senioren te horen wat er leeft. Wat gaat er goed, wat zijn de wensen, wat kan er beter.
Het doel is: senioren een doel te geven in hun leven en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van eenzaamhe

Om het zorgvuldig voor te bereiden willen we studenten van de NHL en KEaRN er bij te betrekken. Daarbij ook de gemeente Tytsjerksteradiel (wethouders, beleidsambtenaar, etc.). Daarnaast willen we de diverse verenigingen hierover inlichten en betrekken bij onze plannen.
Het gaat dan over: opzet, voortgang en eventuele morele- en financiële ondersteuning van mogelijke initiatieven van de mensen zelf.

Waarom dit idee?

Het bezoeken van seniorenverenigingen loopt een beetje af, we hebben er al heel wat gehad en het verhaal blijft een beetje gelijk.

In plaats van ons uit te laten nodigen door wie dan ook, is dit een mogelijkheid om mensen, senioren, zelf uit te nodigen in eigen omgeving.

Het is niet voldoende om mensen zich uit te laten spreken over wat hen bezighoudt, er moet ook de mogelijkheid zijn, om te laten zien dat wij van de Seniorenraad ook iets met hun opmerkingen willen doen. Het is een mogelijkheid om senioren een stem en invloed te geven en te laten zien dat ze er toe doen.

Seniorenmarkt
Beiden markten (2017 en 2018) waren een groot succes. Als we besluiten om weer een markt te organiseren, dan krijgt het een heel ander thema, niet over de “Zorg”, maar over de mogelijkheden van ontspanning, liefhebberij, hobby, enz. die er zijn voor ouderen.
Een idee wat daar uit voortvloeide is, om na te denken over een Seniorenmarkt, die is gericht op wat mensen nog kunnen doen. Dit sluit ook aan op ons idee van de “Stem uit de Dorpen”.

Burgerparticipatie
De samenwerking met de Wmo-raad en Cliëntenraad Werk en Inkomen, zullen we het komende jaar voortzetten, om overlap te voorkomen.
Er zijn afspraken gemaakt om deze besprekingen 2 keer per jaar te houden.

Eenzaamheid
Voor het werken aan het project “Eenzaamheid”, hebben we nog steeds contact met de mensen van KEaRN, er zijn regelmatig besprekingen gepland over dit onderwerp, vooral nu dit ook landelijke aandacht heeft. Activiteiten worden ieder jaar vermeld in ons jaarverslag.

Project verkeersveiligheid
Uit de ontmoetingen met ouderen en ouderen-groepen blijkt dat dit onderwerp belangrijk is voor de inwoners van Tytsjerksteradiel. Wij hebben tegenwoordig rechtstreeks contact met dhr. Zeemans. Daarbij worden onze vragen naar volle tevredenheid, beantwoord. Onze plannen zijn om dit ook het komende jaar voort te zetten, waarbij de verkeersveiligheid in de gemeente is gediend, de burger tevreden is, en een eerlijk antwoord krijgt.

Scholing Seniorenraad
Indien scholing wordt aangeboden zullen de leden van de Seniorenraad dit willen volgen. Ook themadagen met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen willen de leden graag bijwonen.

In de nieuwsbrieven van LOIS staan maandelijks adviezen op een breed terrein op het gebied van ouderen en/of senioren. Verzorging van deskundigheidsbevordering over de Participatie Wet blijven we volgen.
De samenwerking met de NHL/Stenden blijft een belangrijk punt voor ons werk. Regelmatige ontmoetingen en besprekingen houden ons scherp.