Activiteitenplan 2016-2017

Overeenkomstig de statuten wil de Seniorenraad zijn doel verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan gemeentebestuur, politiek, organisaties, instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren. Begin februari 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Seniorenraad een goed gesprek gehad met de wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het was niet alleen een kennismaking, maar ook een verbetering van de betrekkingen met de gemeente. De wethouders hebben hun vertrouwen gegeven aan de Seniorenraad en hun nieuwe plannen. Tevens hebben wij aan het college van B&W gevraagd of zij ons eerder deelgenoot willen maken van hun voornemens en plannen, zodat wij tijdig een mening kunnen vormen en eventueel een advies kunnen uitbrengen.

Een afspraak met de WMO-raad moet voorkomen dat er een dubbeling of overlapping komt in adviezen aan de gemeente. Het deels vernieuwde dagelijks bestuur van de Seniorenraad heeft zich als eerste prioriteit gesteld de bekendheid van de Seniorenraad te verbeteren. Deze website is daar een goed voorbeeld van.

Ook is eind vorig jaar een fleurige flyer/folder ontworpen. Als eerste hebben alle dorpskranten in de gemeente een mail ontvangen met deze nieuwe flyer, met het verzoek deze flyer te willen publiceren in hun krant. We hebben dorpsbelangen van de 17 dorpen in de gemeente gevraagd of zij op hun website melding willen maken van het bestaan en het werk van de Seniorenraad. Tenslotte hebben wij plaatsen gezocht in de dorpen van Tytsjerksteradiel, waar de flyer neergelegd kon worden, zoals in de bibliotheken, dorpshuizen, artsenpraktijk en tandartsenpraktijk. Deze liggen daar ter inzage, maar ook om mee te nemen.

Net zoals op deze site staan op de flyer de namen en adressen van de leden vermeld zodat men weet dat er in hun omgeving mensen zijn waar ze vragen kunnen stellen en/of problemen kunnen voorleggen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat we tijdens een bijeenkomst van een ouderengroep een “tien minuten” praatje te willen brengen, om de mensen over de mogelijkheden van de Seniorenraad te vertellen. Dat kan op ons initiatief maar ook kunnen anderen ons uitnodigen.

De Seniorenraad zal zich bezig houden met de evaluatie van de “Woonvisie”, waarin aspecten over wonen en leven voor ouderen in de gemeente de aandacht krijgen.

Een veelal verborgen onderwerp is “Eenzaamheid” onder senioren. In samenwerking met Kearn geven wij hier aandacht aan.

Door maatschappelijke ontwikkelingen zullen ouderen langer in hun eigen omgeving moeten blijven wonen. Om die reden is de weerbaarheid van senioren een terugkerend onderwerp van aandacht. Juist op dit punt zijn vele aspecten van belang.

Wilt u reageren of hebt u vragen of suggesties?
Op deze site kunt u een formulier invullen en u krijgt antwoord.