Verslag bespreking verkeersproblemen

Verslag van bespreking over verkeersproblemen (geuit door bezoekers op verkeersmarkt)
Aanwezig gemeente :  Wethouder  mevr.Tytsy Willemsma en dhr. Jens Zeemans
Aanwezig Seniorenraad : dhr. Wytse Douma, dhr. Eeltje Wiersma, dhr. John Meulman en mevr. Nini Brink.

Bespreking van de genoteerde punten op 3 bijlagen van de Senioren Verkeersmarkt.
Onder het punt VERKEER

Op en Afrit terrein gemeentehuis erg gevaarlijk, te veel snelverkeer:
1. De opmerking over het verkeer bij oprit en afrit van het gemeentehuis blijft actueel en komt
iedere keer weer terug. Na een persoonlijke toelichting van dhr. Wytse Douma en dhr. Eeltje Wiersma, zeggen mevr. Tytsy Willemsma en dhr. Jens Zeemans toe er nog een keer naar te zullen kijken. Misschien kan met een pijl op de weg of een bordje ter plaatse aangegeven worden “einde fietspad”.

30 km. vanaf rotonde gemeentehuis door geheel Burgum:
2. dhr. Zeemans legt uit waarom niet overal 30 km aangegeven kan worden. Bij de bredere wegen, ook in
het dorp, is dat niet mogelijk.

Slechte kwaliteit trottoirs, geparkeerde auto’s op voetpaden.
3. De slechte kwaliteit van de trottoirs op meerdere plaatsen in het dorp wordt vaker genoemd.
De gemeente zal dit controleren en waar nodig en mogelijk is, bekijken wat kan. Het
probleem is echter ook dat de gemeente moet bezuinigen en alleen dringende zaken kunnen
worden aangepast. De reparaties aan asfaltwegen hebben altijd voorrang.
Waar de straat of weg een landelijke uitstraling heeft, passen geen trottoirs.

4. De gemeente is al bezig met zo nu en dan verkeersvoorlichting te publiceren in Actief over
bepaalde problemen en wil dat ook in de toekomst doen. Vooral bij verkeerswijzigingen.

5. Bomen of heesters die overhangen bij particulieren kan de gemeente niets aan doen. Het zou
wel heel kostbaar zijn als in de gemeente daarop zou worden gecontroleerd. Er kan alleen
gereageerd worden bij klachten bij de gemeente ingebracht.

6. Een zebrapad geeft de wandelaar het idee dat dit veilig is, terwijl het beter is dat men over
het algemeen zich voorzichtig gedraagt. Er komen weinig of geen klachten over de nieuwe
rotondes en situaties in het dorp. Men rijdt daar rustig en er zijn geen ongelukken gemeld.

7. De klacht over te druk autoverkeer in o.a. de Schoolstraat, wordt niet gedeeld door de
aanwezigen (zowel de gemeente als de Seniorenraad). Er zijn een paar keer veranderingen
toegepast, maar de plaatselijke winkeliers willen wel graag beperkt auto’s in die straat.

8. Waar er plaatselijk onduidelijkheid / onzekerheid bestaat over de voorrangssituatie houdt de
gemeente in de gaten en waar mogelijk een oplossing inbrengen.

9. Waar straatverlichting stuk is, wordt van de bewoners verwacht dat dit gemeld wordt, er
komt t.z.t. in Actief vermeld hoe en via welk telefoonnummer dit mogelijk is.

10. Toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen is bij nieuwbouw verplicht. Voor
bestaande gebouwen is dat minder. Bij verbouwing en wijzigingen kan dat alsnog gebeuren.

Bij monde van mevr. Tytsy Willemsma werd gezegd dat de gemeente blij is met de inbreng van klachten via
de Seniorenraad zodat zij weten wat er leeft in de gemeente.